STATUTUL USLR

A P R O B A T                                                                                Î N R E G I S T R A T

la Adunarea de constituire                                                             de Agenția Servicii Publice

a Asociaţiei Obşteşti                                                                         a Republicii Moldova

„Uniunea Scriitorilor de Limbă Română”                                        nr._______

în baza procesului-verbal                                                                  «___» _______ 2018 din 30 iunie 2018

                                                                                                    

                                                                     

                                                                                                        

 

S T A T U T U L

 

         Asociaţiei  Obşteşti

„Uniunea Scriitorilor de Limbă Română”

(în redacție nouă)

     

     1. DISPOZIŢII GENERALE 

 

1.1.      Asociaţia Obştească „Uniunea Scriitorilor de Limbă Română” (USLR), în continuare – «Asociaţia», este o asociaţie obştească republicană, internațională, neguvernamentală, apolitică, de utilitate publică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, in vederea realizării în comun, a scopurilor determinate de prezentul statut.

1.2.      Denumirea completă: Asociaţia Obştească „Uniunea Scriitorilor de Limbă Română” (USLR).

1.3.      Asociaţia se constituie în forma juridică de organizare: ,,asociaţie obştească”. Denimirea abreviată este A.O. „USLR”.

1.4.      Asociația este uniune de creație fondată, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea 21 din 01.03.2013 cu privire la oamenii de creaţie şi la uniunile de creaţie, Legea Republicii Moldova nr. 837-XIII cu privire la asociaţiile obşteşti din 17.05.1996 și cu prezentul statut; este asociaţie profesională de creatori literari, creată în scopul apărării intereselor de breaslă, economice, sociale şi morale ale membrilor ei şi al reprezentării acestra în raporturile cu autorităţile, cu alte asociaţii de creatori, cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate.

1.5.      Asociația îşi însuşeşte principiile din Carta Fundamentală a Drepturilor Omului, interzicându-şi promovarea unor atitudini şi aderarea la activităţi care ar leza demnitatea și libertatea cetățeanului, inclusiv libertarea de opinie și de exprimare.

1.6.      Asociaţia dobândeşte calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării statutului la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice. Asociaţia dispune de ştampilă, emblemă, bilanţ financiar propriu, cont bancar în lei şi în valută străină, cod fiscal, precum şi alte atribute ale persoanei juridice.

1.7.      Asociaţia îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Durata de activitate a Asociaţiei este nelimitată.

1.8.      Asociaţia folosește întregul venit de la activitatea sa, în scopurile prevăzute de statut.

1.9.      Asociaţia nu susţine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu folosește vreo parte din venit sau proprietate pentru finanţarea acestora.

1.10.    Asociaţia dispune de patrimoniu distinct, necesar pentru asigurarea activităţii prevăzute de statut şi poartă răspundere pentru obligaţiunile sale cu acest patrimoniu.

1.11.    Acceptarea noilor membri în Asociație are lorc în condiţiile prezentului Statut.

1.12.    Hotărârile Asociației, ale Filialelor şi ale Comisiilor se iau în considerare acolo unde este prevăzut votul(vot secret sau deschis), la decizia membrilor Asociației participanţi. Deciziile se adoptă cu o majoritate de jumătate plus unu dintre voturile exprimate ale membrilor prezenţi.

1.13.    Sediul Asociaţiei se află pe adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, strada Columna, nr. 99 , bl. 1.

 2. PRINCIPIILE   DE ACTIVITATE ALE ASOCIAŢIEI 

 

2.1.      Asociaţia se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor libertăţii de asociere, legalităţii, publicităţii şi transparenţei, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor, liberei exprimări a opiniei de către toţi membrii şi accesului lor la orice informaţie, care ţine de activitatea Asociaţiei, autoadministrării şi autogestiunii.

2.2.      Asociaţia este liberă să îşi aleagă activităţile proprii, formele şi metodele de activitate şi să își stabilească structura sa internă de organizare. Se interzice imixtiunea autorităţilor publice în activitatea Asociaţiei, precum şi imixtiunea Asociaţiei în activitatea autorităţilor publice.

2.3.      Asociaţia promovează în activitatea sa, valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şi ale statului de drept, parteneriatul, competiţia deschisă şi respectă normele etice ale sectorului necomercial.

2.4.      Asociaţia va evita pe parcursul activităţii sale, apariţia conflictului de interese.

2.5.      Activitatea Asociaţiei are un caracter transparent, informaţia cu privire la actele de constituire şi cele programatice, este accesibilă tuturor. Tuturor persoanelor fizice si juridice, le este garantatat accesul liber la raportul de activitate şi la cel financiar al Asociaţiei.

 3. SCOPURILE ŞI METODELE DE REALIZARE

 

3.1. Scopurile Asociaţiei constau în contribuirea la:

 • elaborarea și aplicarea unei strategii unitare privind relațiile dintre români, oriunde s-ar afla aceștia, în vederea păstrării ființei etnice, promovării limbii române, a tradițiilor, istoriei, credinței, culturii, creației artistice, părți integrante ale aceleiași spiritualități românești;
 • menținerea, promovarea și afirmarea indentității naționale, a unității culturale și spirituale a națiunii române, promovarea reîntregirii spațiului românesc;
 • promovarea membrilor Asociației în Republica Moldova, în întreg spațiul românesc, european și mondial;
 • promovarea creației și a operelor membrilor Asociației, precum și a scriitorilor din întreg spațiul românesc, european, internațional;
 • elaborarea actelor de ordin intern și public, care țin de activitatea Asociației;
 • încheierea acordurilor de parteneriat, convenţii, protocoale şi a contractelor cu persoane juridice şi fizice din republică şi din străinătate, atragerea subvenţiilor şi a sponsorizărilor în vederea obţinerii fondurilor pentru buna desfășurare a activității USLR;
 • valorificarea potențialului de talent al tineretului întru descopeririea și promovarea acestuia, sprijinirea unor specialiști de înaltă calificare;
 • înfiinţarea publicaţiilor, editurilor, tipografiilor, atelierelor, librăriilor, muzeelor, caselor memoriale etc., care pot desfăşura activităţi comerciale în beneficiul Asociației;
 • editarea, comercializarea și difuzarea producției de carte și a publicaţiilor periodice;
 • organizarea, finanţarea sau cofinanţarea de cenacluri, lansări, prezentări, serate, expoziții, târguri de carte, festivaluri locale, regionale, naționale și internaționale, tabere de creație, congrese, simpozioane, conferinţe, seminare, reuniuni, întruniri, cluburi, concerte, spectacole, reprezentații teatrale, proiecţii de filme, excursii, pelerinaje, schimburi de experienţă, cursuri de specializare, concursuri şi dezbateri profesionale, schimburi culturale cu alte autorităţi publice și locale, instituţii sau organizaţii, precum şi alte manifestări similare în republică şi în peste hotare;
 • restaurarea și realizarea de sculpturi, picturi, fresce, obiecte de cultură și de cult, precum și alte activităţi și proiecte, care pot contribui la lărgirea orizontului cultural, la creșterea profesională și iluminarea elevilor, studenţilor, cetăţeanului în general, precum și a persoanelor aflate în dificultate.
 • crearea de programe, instituții media electronice, publicații (reviste, ziare, albume de artă), editarea de cărţi, broşuri şi alte materiale documentare în vederea promovării valorilor creștine, a literaturii, artei, culturii, științei, frumuseții, promovării și susținerii materiale a personalităților de valoare, a talentelor, a copiilor dotati și a oamenilor de cultură;
 • încurajarea activităților de creație în domeniul tuturor artelor și al literaturii sub diferite forme, a instituțiilor de cultură (caselor memoriale, muzeelor și bibliotecilor) și a unor centre de informare modernă.
 • stimularea financiară a membrilor Asocațieişi a tinerilor scriitori, nemembri ai Asocației, prin burse sau îndemnizați; organizarea şi finanţarea unor instruiri, călătorii de documentare, stagieri de creație etc.;
 • organizarea şi administrarea fondului documentar propriu (arhivă, bibliotecă ș.a.);
 • acordarea premilor pentru cele mai valoroase creaţii;
 • stimularea financiară a tuturor formelor de creaţie literară, inclusiv a traducerilor din şi în limba română;
 • acordarea, în situaţii motivate şi în limita bugetului USLR, a unor ajutoare nerambursabile şi împrumuturi pentru membrii săi şi urmaşii acestora, precum şi pentru angajaţii săi;
 • onorarea memoriei scriitorilor trecuți în neființă și promovarea în continuare a creației acestora;
 • înfiinţarea Filialelor în ţară și în străinătate, în condiţiile prezentului Statut și finanţarea activităţii acestora, inclusiv a publicaţiilor;
 • promovarea valorilor culturale, general-umane și creștine; educarea populaţiei spre ridicarea nivelului cultural, spiritual, moral și civic al societăţii.
 • încurajarea şi promovarea încrederii între oameni, a justiţiei morale, a ordinii sociale şi a păcii; binefacerea şi alinarea suferinţelor umanităţii;
 • dezvoltarea culturii, artei, literaturii, științei, educației, sportului, turismului (inclusiv cultural, vitivinicol, rural).
 • acordarea de sprijin şi consultanţă în probleme sociale şi profesionale, în măsura competenţelor angajaţilor săi sau prin stabilirea unor parteneriate cu instituţiile specializate (birouri de avocați, unităţi medicale ș.a.);
 • asistența socială si spirituală a categoriilor vulnerabile ale societății, a persoanelor bolnave și cu disabilități de ordin fizic, psihic si social, inclusiv copii, si a altor persoane aflate in dificultate.
 • acordarea unui sprijin eficient prin donaţii în alimente, îmbrăcăminte, medicamente, bani, prestări servicii diferitelor persoane defavorizate, inclusiv prin colectarea şi distribuirea de ajutoare şi fonduri umanitare din ţară şi din străinătate.
 • colaborarea cu organizatii guvernamentale si neguvernamentale interne si internaționale in scopuri creștine, culturale, artistice, literare, spirituale, științifice, ecologice, sportive, de promovare a turismului și a agroturismului.
 • colaborarea cu persoane fizice si juridice din tarã si străinătate pentru realizarea obiectivelor;
 • popularizarea acțiunilor efectuate de asociație prin orice formă legală;
 • alte activitati, cu conditia sa nu incalce prevederile legale aflate in vigoare.

3.2.      Pentru a-şi realiza scopurile, Asociaţia va desfăşura următoarele activităţi:

 • elaborarea unor metode, concepte, idei în ceea ce priveşte cunoaşterea şi studierea fenomenului promovării şi al protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
 • organizarea şi participarea la seminare, conferinţe, întruniri, lecţii etc., în vederea realizării scopurilor statutare cu atragerea specialiştilor calificaţi în domeniile prioritare de activitate ale Asociaţiei;
 • analiza problemelor de ordin socio-juridic, cu care se confruntă societatea Republicii Moldova, care au impact nemijlocit asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
 • ridicarea nivelului calitativ al potenţialului cognitiv şi intelectual al cetăţenilor;
 • editarea şi multiplicarea publicaţiilor periodice pentru copii şi tineret;
 • acordarea de asistenţă persoanelor social-vulnerabile;
 • acordarea, în conformitate cu cerinţele legislaţiei, a asistenţei consultative, de analiză, evaluare, monitorizare în toate sectoarele şi sferele social-economice;
 • elaborarea, implementarea/realizarea, evaluarea şi monitorizarea diferitelor proiecte la nivel local/naţional în scopul dezvoltării potenţialului social-economic şi uman al Republicii Moldova şi în scopul atingerii obiectivelor Asociaţiei.

3.3.      Pentru realizarea scopurilor propuse, Asociaţia are dreptul:

 • să reprezinte interesele membrilor Asociaţiei în autorităţile publice şi în cadrul altor organizaţii;
 • să asigure protecţia drepturilor şi a intereselor membrilor săi;
 • să fondeze mijloace proprii de informare în masăi;
 • să desfăşoare activitate editorială;
 • să difuzeze liber informaţia despre activitatea sa;
 • să obţină de la autorităţile publice informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii statutare;
 • să încheie contracte în numele său, să procure şi să comercializeze bunuri în conformitate cu scopurile statutare;
 • să participe la concursuri naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii de comenzi sociale şi dotaţii din partea statului, precum şi în vederea obţinerii de granturi şi burse de la alte ţări, de la fundaţii naţionale, străine şi internaţionale;
 • să încheie cu persoanele fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de colaborare în vederea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare;
 • să creeze întreprinderi şi alte organizaţii cu drept de persoană juridică;
 • să procure complexuri patrimoniale, bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfăşurarea activităţii şi asigurarea bunei funcţionări a Asociaţiei;
 • să se bucure de alte drepturi acordate de legislaţia în vigoare.

3.4.      În conformitate cu art. 188 Cod Civil şi art. 26 al Legii nr. 837-XIII cu privire la asociaţiile obşteşti, Asociaţia are dreptul să desfăşoare activitate economică ce rezultă nemijlocit din scopurile prevăzute în statut şi în exclusivitate pentru realizarea scopurilor statutare.

4. ORGANELE DE CONDUCERE ŞI DE CONTROL 

 

4.1.      În structura organizatorică a Asociaţiei, intră următoarele organe:

 • Adunarea Generală (AG);
 • Consiliul de Administrație (CA);
 • Preşedintele;
 • Biroul Executiv (BE)
 • Comisia de Cenzori (CC).

4.2.      Organul suprem de conducere al Asociaţiei este Adunarea Generală a membrilor sau a delegaţilor acestora, care se întruneşte ordinar şi extraordinar. Adunarea Generală este publică și transparentă. Drept de vot, au membrii Asociației. Deciziile Adunări Generale sunt adoptate cu majoritatea membrilor participanți înregistrați.

4.3.      Adunarea Generală are următoarele atribuţii principale:

 • determină direcţiile principale de activitate a Asociaţiei;
 • decide adoptarea, completarea sau modificarea Statutului;
 • examinează şi aprobă bugetul anual, bilanţul financiar anual;
 • alege si revocă membrii Consiliului de Administrație, ai Comisiei de Cenzori, Preşedintele;
 • alege membrii supleanți ai Consiliului de Administrație;
 • aprobă dările de seamă ale Consiliului de Administrație şi ale Comisiei de Cenzori;
 • adoptă decizii cu privire la reorganizarea sau lichidarea Asociaţiei, desemnează comisia de lichidare şi aprobă bilanţul de lichidare;
 • soluționează orice alte probleme care ţin de activitatea Asociaţiei.
 • discută, monitorizează și elucidează activitatea Asociației, a Preşedintelui, a Prim-vicepreşedintelui şi a celor doi Vicepreşedinți, a Biroului Executiv şi a CA din perioada scursă de la AG precedentă;
 • votează raportul de activitate al conducerii Asociației, prezentat de Preşedinte;
 • alege Preşedintele Asociației, care poate fi revocat cu două treimi dintre voturile membrilor Adunării Generale.

4.4.      Mandatul tuturor organelor alese de Adunarea Generală este de 5 ani.

4.5.      Şedinţele ordinare ale Adunării Generale se convoacă atunci când o cer interesele Asociaţiei, dar nu mai rar de o dată în an. Convocarea Adunării Generale anuale se face de Consiliul de Administrație, cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale. Anunţul privind organizarea Adunării Generale trebuie să conţină ordinea de zi, locul, data şi ora şedinţei. Despre convocarea organului suprem se va comunica fiecărui membru în parte sau prin publicaţia periodică, indicată în statutul Asociaţiei.

4.6.      Convocarea Adunării Generale extraordinare se face de Consiliul de Administrație din iniţiativă proprie, la cererea Preşedintelui, a Comisiei de Cenzori sau la cererea a cel puţin o treime din numărul total al membrilor Asociaţiei.

4.7.      Adunarea Generală extraordinară se convoacă în termen de cel mult două luni de la data prezentării deciziei cu privire la convocarea şedinţei extraordinare, adoptată de către subiecţii nominalizaţi în punctul 4.6. al statutului. În cazul în care Consiliul de Administrație refuză sau tergiversează intenţionat convocarea şedinţei extraordinare a Adunării Generale, subiecţii împuterniciţi sunt în drept să convoace şedinţa extraordinară fără acordul CA în modul stabilit pentru acesta.

4.8.      Adunarea Generală este deliberativă numai în cazul în care sunt prezenţi 50% plus unu din numărul total al membrilor sau reprezentanţilor acestora. Fiecare membru deţine un singur vot. Deciziile se adoptă prin votul majorităţii simple a celor prezenţi, exceptând deciziile de modificare şi completare a statutului şi de reorganizare si lichidare a Asociaţiei, decizii, care se adoptă prin votul a 2/3 din numărul membrilor prezenţi la Adunarea Generală.

4.9.      Dacă Adunarea Generală nu este considerată deliberativă, în termen de o lună, organul abilitat convoacă repetat, şedinţa Adunării Generale, cu aceeaşi ordine de zi. Şedinţa convocată repetat va fi deliberativă cu participarea celor prezenţi.

4.10.    Adunarea Generală poate adopta hotărâri doar privind chestiunile incluse în ordinea de zi. Referitor la chestiunile care nu au fost incluse în ordinea de zi, Adunarea Generală poate adopta hotărâri numai în cazul când participă sau sunt reprezentaţi toţi membrii Asociaţiei.

4.11.    Desfăşurarea Adunării Generale se consemnează într-un proces verbal semnat de secretar şi contrasemnat de Preşedinte.

4.12.    Consiliul de Administrație este organul permanent de conducere al Asociaţiei, format din 11 membri și se subordonează Adunării Generale.

4.13.    Consiliul de Administrație are următoarea competenţa:

 • elaborează strategia dezvoltării şi trasează direcţiile principale ale activităţii Asociaţiei, prezentându-le pentru aprobare Adunării Generale;
 • asigură îndeplinirea deciziilor Adunării Generale şi prezintă rapoarte Adunării Generale
 • privind activitatea Asociaţiei;
 • conducerea operativă a activităţii economice a Asociaţiei, administrarea bunurilor;
 • dezbate şi elaborează, prin vot deschis, bugetul Asociaţiei, raportul financiar anual şi raportul privind activitatea acesteia, prezentându-le Adunării Generale pentru aprobare;
 • dezbate și aprobă bilanţul contabil pentru anul precedent, precum şi raportul Comisiei de Cenzori;
 • aprobă, la necesitate, prin vot deschis, rectificări la bugetul intern;
 • înaintează Adunări Generale, propuneri de modificare a Statutului, în funcţie de eventualele modificări ale legii sau de câte ori este necesar. Propunerile CA de modificare a prevederilor statutare sunt preavizate de Comisia de Revizuire a Statutului.
 • aprobă regulamentele de uz intern ale Asociaţiei şi stabileşte structura ei organizatorică;
 • analizează activitatea Biroului Executiv, desfăşurată între sesiuni, verificând aplicarea hotărârilor AG şi a celor interne;
 • aprobă cheltuielile curente, de orice fel, conform bugetului anual intern adoptat de CA;
 • stabileşte periodic cuantumul ajutoarelor pe care le acordă Comisia Socială, aprobând lista cu numele membrilor USLR, care beneficiază de ajutoare permanente;
 • dezbate și apreciază activitatea Filialelor; aprobă proiecte şi programe prezentate de Filiale sau de către membri ai USLR, stabilind cuantumul finanţării acestora;
 • îi numeşte, la propunerea Preşedintelui USLR, pe Directorul de Programe Interne, Directorul de Programe Externe, Directorul de Imagine, Directorul Economic, Directorul Administrativ;
 • stabileşte modul de salarizare a funcţionarilor USLR, precum şi salariile sau indemnizaţiile membrilor din conducerea USLR, inclusiv eventualele modificări ale acestora;
 • aprobă programele de schimb cultural, bursele şi indemnizaţiile de călătorie, precum şi cuantumul acestora;
 • îi alege, prin vot, pe beneficiarii Indemnizaţiei de Merit, în funcţie de numărul de locuri atribuite prin lege;
 • stabilește, prin vot deschis, la necesitate, crearea și componența diverselor comisii necesare pentru activitatea Asociației.
 • recomandă Biroului Executiv soluții pentru ameliorarea activității curente, proiecte;
 • aprobă prin vot deschis, propunerile Comisiei de Validare, ale Comisiei de Monitorizare, Suspendare şi Excludere; examinează și soluţionează contestările depuse;
 • decide crearea, reorganizarea şi lichidarea filialelor Asociaţiei, aprobă regulamentele acestora;
 • aprobă prin vot deschis înfiinţarea/desfiinţarea Filialelor;
 • stabileşte/modifică prin vot deschis, cuantumul cotizaţiei;
 • aprobă prin vot deschis, regulamentele de funcţionare a comisiilor speciale, aflate în subordinea sa, precum şi Regulamentul Juriilor de Premiere, elaborate la necesitate și după caz;
 • alege prin vot, la propunerea din partea Preşedintelui, Prim-vicepreşedintele şi doi Vicepreşedinți, în condițiile prevăzute de Art. 14.
 • alege, prin vot deschis, la propunerea Biroului Executiv, Juriul pentru Premiile Asociației;
 • stabileşte, în condiţiile legii, responsabilitatea materială a Preşedintelui Asociaţiei;
 • aprobă şi exclude membrii Asociaţiei;
 • stabileşte condiţiile şi procedura de acceptare a noilor membri ai Asociaţiei, precum şi cele de excludere din rîndurile acesteia;
 • aprobă sigiliul, ştampila, simbolica şi formularele Asociaţiei;
 • gestionează patrimoniul Asociaţiei şi activitatea privind majorarea acestuia;
 • stabileşte modul în care pot fi folosite şi repartizate donaţiile colectate;
 • asigură respectarea de către Asociaţie, a normelor eticii prevăzute în sectorul necomercial;
 • adoptă deciziile privind procurarea, distribuirea şi înstrăinarea patrimoniului Asociaţiei;
 • decide participarea Asociaţiei în calitate de fondator al organizaţiilor necomerciale şi al societăţilor comerciale;
 • decide asupra tuturor chestiunilor care nu constituie competenţa exclusivă a altor organe ale Asociaţiei.

4.14.    Şedinţele Consiliului de Administrație se convoacă la necesitate, dar nu mai rar de o dată pe lună. Ședințele sunt deliberative, dacă sunt prezenţi 7 dintre cei 11 membri ai Conisliului de Administrație. Deciziile se adoptă cu jumătate dintre membrii prezenți plus unu, prin vot nominal.

4.15.    La cererea a 8 dintre membrii Consiliului de Administrație, Preşedintele Consiliului este obligat să convoace în termen de 10 zile, şedinţa extraordinară a acestuia. În cazul în care Preşedintele Consiliului refuză sau tergiversează intenţionat convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului de Administrație, membrii Consiliului, care au solicitat convocarea şedinţei extraordinare, sunt în drept să convoace şedinţa extraordinară fără acordul Preşedintelui Consiliului.

4.16.    Preşedintele Consiliului fiind ales dintre membrii Consiliului de Administrați, convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului.

4.17.    Calitatea de membru al Consiliului de Administrație încetează în următoarele condiţii:

 • în caz de deces,
 • în caz de demisie cu respectarea termenului stabilit de cel care demisionează, dar care nu va putea fi mai scurt de o lună de la avizarea în scris a Preşedintelui;
 • în caz de excludere prin decizia Adunării Generale.
 • În cazul a trei absențe nemotivate
 • din alte cauze

4.18.    În cazul situaţiilor prevăzute la punctul 4.17, locul din Consiliul de Administrație rămâne vacant urmând ca în termenul cel mai scurt posibil, să se desemneze un alt membru din lista membrilor supleanți,  respectându-se ordinea în funcție de numărul voturilor acumulate.

4.19.    Consiliul de Administrație își alege secretarul CA, care:

 • ţine lucrările de secretariat;
 • înregistrează cererile şi demersurile prezentate Asociaţiei;
 • întocmeşte procesele-verbale ale Adunărilor Generale şi ale şedinţelor Consiliului de Administrație;
 • asigură corespondenţa cu autorităţile publice, cu alte organizaţii şi instituţii.

4.20.    Preşedintele Asociaţiei este ales pe baza unui proiect de conducere a Asociației, elucidat public cu cel puţin o lună înainte de data începerii alegerilor;

4.21.    Candidatul care întruneşte cel mai mare număr de voturi ale membrilor Asociației, participanţi la Adunarea Generală, este ales Preşedinte al Asociației. În caz de paritate de voturi, se repetă alegerile în aceleaşi condiţii de vot, cu participarea candidaţilor care au întrunit un număr egal de voturi.

4.22.    Procedura de alegere a Preşedintelui este următoarea: cu minimum o lună înainte de începerea procesului de alegeri, candidaţii la preşedinţie îşi depun, la secretariatul Asociației, candidatura şi îşi fac cunoscut proiectul de conducere, care va fi publicat pe site-ul Asociației şi pe cele ale Filialelor.

4.23.    Candidaturile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare. Toţi candidaţii pot participa pentru a-şi susţine candidatura, la toate adunările generale ale Filialelor din ţară și din afara țării (AGF).

4.24.    Membrii prezenţi la AGF votează într-o urnă Preşedintele Filialei, Consiliul de Conducere al Filialei şi, unde e cazul, reprezentanţii în CA, iar într-o altă urnă, îl votează pe Preşedintele Asociației.

4.25.    În cadrul filialelor, Președintele Asociației este votat într-o urnă specială.

4.26.    Urna cu voturile exprimate pentru Preşedintele Asociației se sigilează de Comisia de Validare a Membrilor și de Monitorizare a Alegerilor, numită în continuare CVMMA.

4.27.    CVMMA va avea grijă să păstreze, într-un spaţiu securizat, toate urnele cu voturile exprimate pentru Preşedintele Asociației. La încheierea procesului de alegeri, toate aceste urne vor fi deschise simultan şi voturile vor fi numărate de CVMMA. Candidaţii la preşedinţia Asociației pot asista la numărarea voturilor. Preşedintele poate fi revocat, tot prin vot, de AG în sesiune extraordinară.

4.28.    Preşedintele coordonează activitatea generală şi curentă a Asociației între două Adunări Generale ordinare.

4.29.    Președintele Asociației gestionează nemijlocit Asociaţia în perioada dintre şedinţele Consiliului de Administrație şi are următoarea competenţă:

 • adoptă decizii pe orice problemă care ţine de activitatea Asociaţiei şi care nu este de competenţa exclusivă a altor organe;
 • reprezintă Asociaţia în instanţele judiciare, în relaţiile cu autorităţile publice şi cu alte persoane fizice şi juridice;
 • apără interesele profesionale, sociale şi materiale ale breslei scriitoriceşti;
 • semnează acordurile, convenţiile, protocoalele şi parteneriatele Asociației;
 • administrează operativ mijloacele Asociaţiei, încheie tranzacţii şi semnează contracte, eliberează procure, deschide conturi bancare, semnează alte documente financiare;
 • organizează si dirijează activitatea curenta a Asociaţiei, a subdiviziunilor acesteia și asigură îndeplinirea deciziilor adoptate de Consiliul de Administrație;
 • face propuneri pentru angajarea şi concedierea personalului;
 • este responsabil pentru ţinerea lucrărilor de secretariat;
 • asigură efectuarea evidenţei contabile şi statistice conform ordinii stabilite de lege;
 • poartă răspundere personală pentru activitatea Asociaţiei şi este responsabil pentru valorile imobile şi circulante ale acesteia;
 • vine cu propuneri privind modul în care pot fi repartizate donaţiile colectate şi participă la distribuirea ajutorului umanitar şi de altă natură;
 • oferă autorităţilor publice împuternicite informaţia necesară şi prezintă rapoartele stabilite de lege către acestea;
 • emite ordine, indicaţii, instrucţiuni;
 • decide asupra formelor şi metodelor de lucru, asigură integritatea şi folosirea raţională a patrimoniului Asociaţiei.
 • constituie, în caz de necesitate, grupuri de experţi pentru a studia anumite probleme importante, legate de activitatea Asociaţiei, pentru discutarea anumitelor programe guvernamentale în domeniul de activitate a Asociaţiei, pentru atenţionarea opiniei publice asupra unor probleme majore ale societăţii.
 • propune Consiliului de Administrație, candidaţii la funcţia de Prim-Vicepreşedinte şi Vicepreşedinte şi, după alegerea lor, le stabileşte domeniul de responsabilitate;
 • propune spre aprobare, Consiliului de Administrație, cheltuielile curente ale Asociației;
 • verifică şi răspunde pentru patrimoniul Asociației;
 • prezintă rapoarte anuale și lunare Consiliului de Administrație;
 • aprobă angajarea, promovarea, sancţionarea şi desfacerea contractelor de muncă ale personalului încadrat în administraţia centrală şi în toate celelalte subunităţi ale Asociației;
 • propune modalități de valorificare a fondurilor Asociației;
 • numește, prin ordin, persoane din conducerea Asociației;
 • semnează în numele Asociației, acte bilaterale cu persoane fizice si juridice, precum contracte, convenţii, protocoale si alte acte de parteneriat privind valorificarea patrimoniului Asociației, închirieri de spaţii, obţinere de subvenţii, sponsorizări etc..

4.30. Controlul asupra activităţii economico-financiare a Asociaţiei este efectuat de Comisia de Cenzori, aleasă de Adunarea Generală. Membru al Comisiei de Cenzori nu poate fi vreun membru al Consiliului de Administrație.

4.31. Comisia de Cenzori:

 • Analizează respectarea statutului Asociaţiei, executarea deciziilor Adunării Generale, ale Consiliului de Administrație şi prezintă concluzii pe marginea acestora, Adunării Generale;
 • Verifică oportunitatea şi legalitatea utilizării mijloacelor financiare ale Asociaţiei.

4.32.    Comisia de Cenzori are dreptul sa ceară Consiliului de Administrație, date privind activitatea acestuia pe o perioadă concretă, să ia cunoştinţă de toate actele, documentele care vizează activitatea Asociaţiei;

4.33.    Comisia de Cenzori efectuează controlul o dată pe an. Comisia de Cenzori poate decide efectuarea unor controale din iniţiativă proprie, în caz de semnalare a unor încălcări în activitatea financiară a Asociaţiei;

4.34.    Rezultatele controlului efectuat de Comisia de Cenzori sunt prezentate sub formă de dare de seamă, Consiliului de Administrație și Adunării Generale.

4.35.    Biroul Executiv se constituie imediat după prima reuniune a Consiliului de Administrație şi are următoarea componenţă: Preşedintele, Prim-Vicepreşedintele, doi Vicepreşedinți și Secretarul CA.

4.36.    Pentru Biroul Executiv, cvorumul este de trei dintre membrii săi. Biroul Executiv adoptă hotărâri valabile cu  majoritatea voturilor membrilor prezenţi.

4.37.    Biroul Executiv se întruneşte ori de câte ori este necesar. Președintele convoacă și prezidează ședințele Biroului Executiv. La solicitarea din partea a cel puțin 4 dintre membrii săi, Biroul Executiv poate fi convocat la necesitate, în ședință extraordinară.

4.38.    Dacă o persoană nu mai face parte din Biroul Executiv (prin demisie sau din alte motive), urmează procedura de vot la Consiliul de Administrație, la propunerea din partea Președintelui.

4.39.    Biroul Executiv are următoarele atribuţii:

 • asigură executarea hotărârilor Adunării Generale și ale Conisliului de Administrație;
 • dezbate și propune Consiliului de Administrație, proiecte şi programe prezentate de Filiale sau de membri ai Asociației, precum și cuantumul finanţării acestora;
 • propune Consiliului de Administrație, cuantumul cheltuielilor curente, de orice fel, conform bugetului anual intern, propune periodic cuantumul ajutoarelor pe care le acordă Comisia Socială și lista cu numele membrilor Asociației, care beneficiază de ajutoare permanente;
 • perifică parteneriatele, contractele, subvenţiile şi sponsorizările dintre Asociație şi persoane juridice sau fizice.
 • propune Consiliului de Administrație, modul de salarizare a funcţionarilor Asociației, precum și cuantumul salariilor sau al îndemnizaţiilor membrilor din conducerea Asociației, inclusiv eventualele modificări ale acestora;
 • propune Consiliului de Administrație, programele de schimb cultural, bursele şi indemnizaţiile de călătorie, precum şi cuantumul acestora;
 • propune Consiliului de Administrație, beneficiarii Îndemnizaţiei de Merit, în funcţie de numărul de locuri atribuite prin lege;
 • propune Consiliului de Administrație, componența Juriului pentru Premiile Asociației.

4.40.    Președintele, Prim-Vicepreşedintele şi cei doi Vicepreşedinți ai Asociației, Președinții de filiale, Secretarul CA, secretarul-referent al Președintelui,  Directorul de Programe Interne, Directorul de Programe Externe, Directorul de Imagine, Directorul economic, Directorul administrativ, juridic și logistic, Redactorul-șef, Redactorul-șef adjunct și Secretarul publicației periodice a Asociației, precum și membrii colegiilor redacționale ale diverselor publicații ale USLR, directorii taberelor de creație, ai festivalurilor, ai târgurilor de carte etc., Directorul Bibliotecii USLR, bibliotecarii, consilierii, managerii, șefii diverselor servicii și subdiviziuni, medicii, inginerii, Contabilul-șef, contabilii, casierii, curierii, șoferii, lucrătorii tehnici ș. a. sunt salarizați sau beneficiază de îndemnizaţii lunare, într-un cuantum aprobat de Consiliul de Administrație, în funcţie de bugetul Asociației sau de bugetele filialelor respective.

4.41.    În cadrul Asociației, activează următoarele comisii:

 • Comisia de Cenzori;
 • Comisia de Validare a Membrilor și de Monitorizare a Alegerilor;
 • Comisia de Etică, Onoare şi Demnitate;
 • Comisia Socială;
 • Comisia pentru Relaţii Externe;
 • Comisia de Revizuire a Statutului,
 • Comisia de Jurizare.

4.42. Regulamentele comisiilor Asociației și componența acestora sunt stabilite de Consiliul de Administrație. Activitatea Comisiei de Cenzori este orevăzută în Statutul Asociației.

5. MEMBRII ASOCIAŢIEI. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE LOR

 

5.1.      Fondatorii Asociaţiei devin deplin membri ai Asociaţiei. Membru al Asociaţiei poate fi orice cetăţean al Republicii Moldova şi orice cetăţean străin, precum și persoanele fără cetăţenie, cu domiciliul în Republica Moldova, care recunosc şi susţin obiectivele Asociaţiei. Asociaţia nu răspunde pentru obligaţiile membrilor săi, iar membrii nu răspund pentru obligaţiile Asociaţiei.

5.2.      Candidatura viitorului membru al Asociaţiei, precum şi retragerea din rândurile acesteia este discutată la şedinţa Consiliului de Administrație, la propunerea din partea Comisiei de Validare a Membrilor și de Monitorizare a Alegerilor. Prezența candidatului respectiv la ședință nu este obligatorie. Calitatea de membru al Asociației devine valabilă din ziua depunerii cererii de adeziune, semnate manual sau electronic. Decizia de acceptare sau de retragere a membrului va fi adusă ulterior la cunoştinţa Adunării Generale.

5.3.      Fiecare membru al Asociaţiei achită la aderare, cotizația unică de 100 de lei, fără facilități, precum și trimestrial, cotizaţia de membru, în mărime de 190 de lei, iar pentru pensionari, elevi și studenți – cotizația trimestrială este de 50%, aceasta fiind prin urmare, de 95 de lei. Cuantumul cotizaţiei de membru poate fi modificat prin decizia Consiliului de Administrație.

5.4.     Pentru asigurarea unei stabilități financiare a activității Asociației, inclusiv prin stimularea depunerii la timp, a cotizațiilor, membrul Asociației este obligat să achite cotizația de adeziune în termen de o lună de la adoptarea deciziei Consiliului de Administrație, prin care i-a fost aprobat dosarul de aspirant. După achitarea cotizației de adeziune, devine posibilă legitimarea noului membru. În cazul în care membrul Asociației nu achită cotizația trimestrială timp de două trimestre consecutiv, acesta își pierde calitatea de membru al USLR. Înainte cu două săptămâni până la expirarea unui semestru, membrului restanțier i se trimite o notificare de avertizare pentru a lichida restanța.

5.5.      Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi şi obligaţii:

 • dreptul de a participa la activitatea Asociaţiei, de a alege şi de a fi ales în orice funcţie eligibilă a Asociaţiei, de a participa la toate proiectele Asociaţiei, să publice lucrări şi alte materiale în organul de presă al Asociaţiei, de a se retrage din organizaţie, prezentând sau nu motivele respective;
 • membrii Asociaţiei sunt obligaţi să respecte prevederile prezentului Statut, hotărârile Adunării Generale, ale Consiliului de Administrație, ale Preşedintelui, să participe activ la realizarea scopurilor statutare, să achite cotizaţia de membru la timp.

5.6.      Membrul care nu participă la activitatea Asociaţiei, rupând din proprie iniţiativă legătura cu Asociaţia, precum şi acei membri care încalcă prevederile prezentului Statut, pot fi excluşi din rândul membrilor Asociaţiei, de Consiliul de Administrație, printr-o decizie care va fi ulterior adusă la cunoştinţă Adunării Generale.

5.7.      Deținătorii titlului de Membru de Onoare al USLR, al celui de Președinte de Onoare, Președinte-fondator de Onoare, Vicepreședinte de Onoare, Vicepreședinte-fondator de Onoare, precum și Președinte-fondator și Vicepreședinții-fondatori beneficiază de scutirea de la plata cotizației de adeziune și a cotizației de membru.

 

6. PATRIMONIUL SI SURSELE DE FINANŢARE

 

6.1.      Patrimoniul Asociației este constituit din bunurile şi valorile aflate în posesia sa la constituire ori dobândite ulterior, indiferent sub ce titlu și se acumulează din:

 • Cotizaţiile de membru: de aderare (unică și fără facilități) – 100 de lei; trimestrială – 190 de lei, iar penru pensionari, elevi și studenți – 95 de lei;
 • sponsorizări si donaţii benevole, făcute de persoanele fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate;
 • subvenţii de stat, venituri obţinute de la hârtiile de valoare, depuneri băneşti;
 • venituri realizate din activitatea economică proprie;
 • veniturile societăţilor comerciale constituite cu participarea Asociaţiei;
 • venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii;
 • alte surse neinterzise de lege.

6.2.      Asociaţia poate avea în proprietate clădiri, construcţii, utilaj, mijloace de transport, precum şi alt patrimoniu necesar activităţii de realizare a scopurilor stabilite de prezentul Statut.

6.3.      Donaţiile către Asociaţie pot fi în formă de bunuri mobile şi imobile, drepturi de autor, acţiuni, etc.

6.4.      Întreg patrimoniul Asociaţiei, precum şi beneficiul obţinut din activitatea economică, este folosit pentru realizarea scopurilor statutare şi nu poate fi distribuit între membri.

6.5.      Patrimoniul transmis Asociaţiei de către membrii săi, în calitate de cotizaţii şi donaţii, nu poate fi revocat şi constituie proprietatea Asociaţiei.

6.6.      Pentru stimularea acumulării donațiilor în bugetul asociațiiei, comisionul din fiecare donație atrasă de membrii organizației și nu numai, este de 20%.

 

7. TRANSPARENŢA ACTIVITĂŢII ŞI DAREA DE SEAMA FINANCIARA

 

7.1.      Darea de seamă a parametrilor principali se efectuează conform legislaţiei in vigoare. La sfârşit de an financiar, Preşedintele prezintă Consiliului de Administrare un raport referitor la situaţia financiara a Asociaţiei, care urmează să fie confirmat de Comisia de Cenzori.

7.2.      Darea de seamă a Asociaţiei se întocmeşte conform rezultatelor anului şi conţine:

 • expunere scurtă a rezultatelor activităţii Asociaţiei în perioada de dare de seamă;
 • soldul mijloacelor băneşti la începutul perioadei de dare de seamă;
 • venitul total al mijloacelor la fiecare sursă de mijloace ale Asociaţiei, indicate în punctul 6.1. din prezentul statut;
 • cheltuielile pe direcţiile de activitate realizate, cu indicarea cheltuielilor pentru remunerarea muncii, defalcărilor, impozitelor şi altor cheltuieli administrative; soldul mijloacelor băneşti la sfârşitul perioadei de dare de seamă.

7.3.      Darea de seamă financiară se aduce la cunoştinţa tuturor membrilor Asociaţiei la şedinţa ordinară a Adunării Generale.

7.4.      Darea de seamă financiară se păstrează în Asociaţie, este accesibilă tuturor şi, după posibilităţi, se publică în presă.

7.5.      Tuturor persoanelor fizice si juridice li se garantează accesul liber către parametrii financiari ai Asociaţiei.

 

8. ADOPTAREA, COMPLETAREA SI MODIFICAREA STATUTULUI

 

8.1.      Prezentul Statut se aprobă de către Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei.

8.2.      Propunerile membrilor Asociaţiei cât privește modificările şi completările prezentului statut se depun pe numele Consiliului de Administrare, care le propune pentru examinare la următoarea şedinţă a Adunării Generale.

8.3.      Modificările şi completările statutului se aprobă prin hotărârea Adunării Generale, care este deliberativă cu prezenţa a 50% plus unu din numărul total al membrilor sau al reprezentanţilor acestora şi dacă pentru ele au votat 2/3 din numărul membrilor prezenţi la şedinţă. Prevederile Statutului privind sediul Asociaţiei pot fi modificate în baza deciziei Consiliului de Administrație.

8.4.      Modificările şi completările statutului întră în vigoare pentru terţi din momentul înregistrării acestora.

 9. FILIALELE ASOCIAŢIEI 

 

 9.1.      Subdiviziunile organizatorice de bază ale Asociaţiei sunt filialele, care realizează scopurile statutare ale acesteia și urmează aceleași direcții de activitate ale Asociaţiei.

9.2.      Filialele se constituie după criteriul teritorial şi se organizează din minimum 10 membri. Decizia cu privire la crearea Filialei se adoptă de Consiliul de Administrație al USLR.

9.3.      Filiala activează în baza Regulamentului aprobat prin hotărârea Consiliului de Administrație. La crearea Filialei, Preşedintele Filialei este numit de Consiliul de Administrație.

9.4.      Preşedintele Filialei prezintă pe bază permanentă, darea de seamă despre activitatea Filialei, Consiliului de Administrație.

10. MODUL DE REORGANIZARE ŞI LICHIDARE 

 

10.1.    Asociaţia îşi încetează activitatea prin reorganizare şi autodizolvare in baza deciziei Adunării Generale, adoptată în condiţiile stabilite de prezentul statut.

10.2.    Reorganizarea Asociaţiei se efectuează, în condiţiile legii, prin fuziune (contopire, absorbţie), dezmembrare (divizare, separare) sau transformare cu notificarea prealabilă a creditorilor. Reorganizarea produce efecte numai după înregistrarea ei în organul de stat competent.

10.3.    Autodizolvarea poate avea loc în cazul în care nu pot fi realizate scopurile statutare din lipsa fondurilor sau în cazul atingerii obiectivelor statutare propuse.

10.4.    Asociaţia poate fi lichidată în mod forţat în baza hotărârilor organelor abilitate in cazul încălcării legislaţiei cu privire la asociaţiile obşteşti.

10.5.    Autodizolvarea Asociaţiei este urmată de procedura de lichidare. În procesul de lichidare Asociaţia va utiliza denumirea sa cu menţiunea „în proces de lichidare”. Lichidarea Asociaţiei se efectuează de către Comisia de lichidare, numita de către organul care a adoptat această decizie în conformitate cu Legea cu privire la asociaţiile obşteşti şi Codul civil.

10.6.    Consiliul de Administrație va depune la organul de înregistrare o cerere cu privire la înregistrarea declanşării lichidării Asociaţiei şi va comunica datele membrilor comisiei de lichidare.

10.7.    Comisia de lichidare dispune de drepturile şi obligaţiile care nu contravin scopului lichidării. Comisia de lichidare suspendă activitatea Asociaţiei, încasează creanţele de la debitori, vinde activele, satisface cerinţele creditorilor şi repartizează activele care au rămas conform prevederilor legale şi statutare.

10.8.    Comisia de lichidare întocmeşte bilanţul de lichidare, în care se indică valoarea şi componenţa activelor rămase, şi îl prezintă spre aprobare organului care a decis lichidarea.

10.9.    Activele rămase după satisfacerea pretenţiilor creditorilor nu pot fi distribuite între membrii Asociaţiei şi membrii organelor acesteia şi se transmite altei organizaţii cu scopuri similare pentru realizarea scopurilor stabilite în statut.

10.10.  Comisia de lichidare răspunde pentru daunele cauzate creditorilor în cazul în care nu şi-a îndeplinit obligaţiunile ce îi revin, a distribuit activele Asociaţiei înainte de a satisface pretenţiile creditorilor sau cu încălcarea legii ori a statutului Asociaţiei.

10.11. Membrii Comisiei de lichidare poartă răspunderea pentru daunele cauzate Asociaţiei din culpa lor. 

 

Președintele A. O. „Uniunea Scriitorilor de Limbă Română”

Diana ZLATAN

Scroll to Top