Pagina de start

Soroca: o elevă – premiată la un concurs pentru revista în care o intervievează pe poeta Diana CIUGUREANU   

 

Lumina vieții

Compoziție și solo la nai – Leonid CUCU, Maestru în Artă

Uniunea Scriitorilor de Limbă Română (USLR), este o asociaţie profesională de creatori literari, fondată la în scopul apărării intereselor de breaslă, economice, sociale şi morale ale membrilor şi al reprezentării acestora în raporturile cu autorităţile, cu alte asociaţii de creatori, cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate.

       USLR este o uniune de creație de nivel republican și transfrontalier, apolitică, de utilitate publică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, în vederea realizării în comun, a scopurilor prevăzute de statut. 

       Asociaţia dispune de ştampilă, emblemă, bilanţ financiar propriu, cont bancar în lei şi în valută străină, cod fiscal, precum şi celelalte atribute de persoanei juridice.

       Organizația promovează în activitatea sa, valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şi ale statului de drept, parteneriatul, competiţia deschisă şi respectă normele etice ale sectorului necomercial.

       Întregul venit de la activitate este valorificat în scopurile statutare, destinate să contribuie la:

– elaborarea și aplicarea unei strategii unitare privind relațiile dintre români, oriunde s-ar afla aceștia, în vederea păstrării ființei etnice, promovării limbii române, a tradițiilor, istoriei, credinței, culturii, creației artistice, părți integrante ale aceleiași spiritualități românești;

– menținerea, promovarea și afirmarea indentității naționale, a unității culturale și spirituale a națiunii române, promovarea reîntregirii spațiului românesc;

– promovarea membrilor Asociației în Republica Moldova, în întreg spațiul românesc, european și mondial;

– promovarea creației și a operelor membrilor Asociației, precum și a scriitorilor din întreg spațiul românesc, european, internațional;

– elaborarea actelor de ordin intern și public, care țin de activitatea Asociației;

– încheierea acordurilor de parteneriat, convenţii, protocoale şi a contractelor cu persoane juridice şi fizice din republică şi din străinătate, atragerea subvenţiilor şi a sponsorizărilor în vederea obţinerii fondurilor pentru buna desfășurare a activității USLR;

– valorificarea potențialului de talent al tineretului întru descopeririea și promovarea  acestuia, sprijinirea unor specialiști de înaltă calificare;

– înfiinţarea  publicaţiilor, editurilor, tipografiilor, atelierelor, librăriilor, muzeelor, caselor memoriale etc., care pot desfăşura activităţi comerciale în beneficiul Asociației;

– editarea, comercializarea și difuzarea producției de carte și a publicaţiilor periodice;

– organizarea, finanţarea sau cofinanţarea de cenacluri, lansări, prezentări, serate, expoziții, târguri de carte, festivaluri locale, regionale, naționale și internaționale, tabere de creație, congrese, simpozioane, conferinţe, seminare, reuniuni, întruniri, cluburi, concerte, spectacole, reprezentații teatrale, proiecţii de filme, excursii, pelerinaje,  schimburi de experienţă, cursuri de specializare, concursuri şi dezbateri profesionale, schimburi culturale cu alte autorităţi publice și locale, instituţii sau organizaţii, precum şi alte manifestări similare în republică şi în peste hotare;

– restaurarea și realizarea de sculpturi, picturi, fresce, obiecte de cultură și de cult, precum și alte activităţi și proiecte, care pot contribui la lărgirea orizontului cultural, la creșterea profesională și iluminarea elevilor, studenţilor, cetăţeanului în general, precum și a persoanelor aflate în dificultate.

– crearea de programe, instituții media electronice, publicații (reviste, ziare, albume de artă), editarea de cărţi, broşuri şi alte materiale documentare în vederea promovării valorilor creștine, a literaturii, artei, culturii,  științei, frumuseții, promovării și susținerii materiale a personalităților de valoare, a talentelor, a copiilor dotati și a oamenilor de cultură;

– încurajarea activităților de creație în domeniul tuturor artelor și al literaturii sub diferite forme, a instituțiilor de cultură (caselor memoriale, muzeelor și bibliotecilor) și a unor centre de informare modernă.

– stimularea financiară a membrilor Asocației şi a tinerilor scriitori, nemembri ai Asocației, prin burse sau îndemnizați; organizarea şi finanţarea unor instruiri, călătorii de documentare, stagieri de creație etc.;

– organizarea şi administrarea fondului documentar propriu (arhivă, bibliotecă ș.a.);

– acordarea premilor pentru cele mai valoroase creaţii;

– stimularea financiară a tuturor formelor de creaţie literară, inclusiv a traducerilor din şi în limba română;

– acordarea, în situaţii motivate şi în limita bugetului USLR, a unor ajutoare nerambursabile şi împrumuturi pentru membrii săi şi urmaşii acestora, precum şi pentru angajaţii săi;

– onorarea memoriei scriitorilor trecuți în neființă și promovarea în continuare a creației acestora;

– înfiinţarea Filialelor în ţară și  în străinătate, în condiţiile prezentului Statut și finanţarea activităţii acestora, inclusiv a publicaţiilor;

– promovarea valorilor culturale, general-umane și creștine; educarea populaţiei spre ridicarea nivelului cultural, spiritual, moral și civic al societăţii.

– încurajarea şi promovarea încrederii între oameni, a justiţiei morale, a ordinii sociale şi a păcii; binefacerea şi alinarea suferinţelor umanităţii;

– dezvoltarea culturii, artei, literaturii, științei, educației, sportului, turismului (inclusiv cultural, vitivinicol, rural).

– acordarea de sprijin şi consultanţă în probleme sociale şi profesionale, în măsura competenţelor angajaţilor săi sau prin stabilirea unor parteneriate cu instituţiile specializate (birouri de avocați, unităţi medicale ș.a.);

– asistența socială si spirituală a categoriilor vulnerabile ale societății, a persoanelor bolnave și cu disabilități de ordin fizic, psihic si social, inclusiv copii, si a altor persoane aflate in dificultate.

– acordarea unui sprijin eficient, prin donaţii în alimente, îmbrăcăminte, medicamente, bani, prestări servicii diferitelor persoane defavorizate, inclusiv prin colectarea şi distribuirea de ajutoare şi fonduri umanitare din ţară şi din străinătate.

– colaborarea cu organizatii guvernamentale si neguvernamentale interne si internaționale în scopuri  creștine, culturale, artistice, literare, spirituale, științifice, ecologice, sportive, de promovare a turismului și a agroturismului.

– colaborarea cu persoane fizice si juridice din tarã si străinătate pentru realizarea obiectivelor;

– popularizarea acțiunilor  efectuate de asociație prin orice formă legală;

– alte activitati, cu conditia sa nu incalce prevederile legale aflate in vigoare.

 

 

Condițiile de adeziune la Uniunea Scriitorilor de Limba Română

 

 

Stimați condeieri, aspiranți la adeziune! Referitor la condiții, reiterăm: Comisia de Validare a Membrilor examinează dosarele depuse cu următorul conținut, pe e-mail-ul organizației – uslr.md@gmail.com :

1. CV-ul literar;
2. minim trei cărți de autor (varianta spre tipărire) inclusiv de literatură științifică, publicistică;
3. Formularul-USLR-de-confirmare-a-intenției-de-adeziune (apăsați pentru a-l descărca),  completat, semnat de mână și scanat;
4. eseul „De ce îmi doresc adeziunea la USLR și cum intenționez să contribui la prosperarea echipei”;
5. două imagini foto de profil, în format electronic pentru eventuala legitimație de membru.

Accesați Statutul-Uniunii-Scriitorilor-de-Limba-Română – spre descărcare

 

Cu urări de bine, conducerea USLR

Scroll to Top